نمایش

نمونه تدریس (قانون نظام)
نظارت و اجرا نظام مهندسی معماری

عکس کاور فیلم وبینار دکتر سعید سعیدی پور دوره تخصصی استادی معماری
نمایش
عکس کاور فیلم وبینار دکتر سعید سعیدی پور دوره تخصصی استادی معماری

نمونه تدریس (مبحث4)
​​​​​​​
نظارت و اجرا نظام مهندسی معماری

نمایش
عکس کاور فیلم وبینار دکتر سعید سعیدی پور دوره تخصصی استادی معماری

وبینار آشنایی با آزمون نظام مهندسی معماری
(طراحی نظارت اجرا)

نمایش
عکس کاور فیلم وبینار دکتر سعید سعیدی پور دوره تخصصی استادی معماری

وبینار و نمونه تدریس کلاس های آنلاین
​​​​​​​
طراحی نظام مهندسی

آشنایی با آزمون نظام مهندسی و تدریس کلاس‌های آنلاین

نحوه ثبت نام آزمون نظام مهندسی

نظرات شرکت کنندگان دوره طراحی نظام مهندسی

کارنامه قبولی شرکت کنندگان دوره طراحی معماری آزمون آذر 1402

کارنامه قبولی شرکت کنندگان دوره نظارت و اجرا آزمون مهر 1402

کارنامه قبولی شرکت کنندگان دوره طراحی معماری آزمون اردیبهشت 1402

کارنامه قبولی شرکت کنندگان دوره نظارت و اجرا آزمون اردیبهشت 1402

کارنامه قبولی شرکت کنندگان دوره نظارت و اجرا دی ماه 1401

کارنامه قبولی شرکت کنندگان دوره نظارت و اجرا شهریور ماه 1401

کارنامه قبولی شرکت کنندگان دوره طراحی معماری آزمون تیر 1401