ارشــــــــــد معمــــاری

1. زبان زبان زبان

توضیحاتی درباره آزمون کارشناسی ارشد معماری از زبان مهندس حامد ایرانشاهی

2. مشاور خوب کیه؟

3. حاشیه !!!!!!

4. دروس قابل سرمایه گذاری

5. خلاصه نویسی

6. تکرار بدون چک

7. وویس‌های کلاس! کتاب‌های صوتی

8. آزمون؟ نه من استرس میگیرم!

9. عامل های بیرونی و درونی

10. وقت مفید و غیر مفید

11. کنکور امسال!

12. زبان زبان زبان

13. لذت بردن مهمه!

14. کلاس آنلاین یا حضوری؟

15. خلاصه نویسی، اتلاف وقت پنهان

فیلم‌های ​​​​همایش
​​​​​​​"کارشناسی ارشد معماری"

وبینار کارشناسی ارشد معماری

آشنایی با آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۲

تاریخ جهان و معاصر "مهندس امین افتخاری"

ایستایی و فن ساختمان "مهندس باقری"

زبان عمومی و تخصصی "مهندس مصطفوی"

تنظیم و تاسیسات "مهندس جلالی زاده"

همایش های برگزار شده در سال 1401

ایستایی و سیستم

زبان عمومی و تخصصی

تاریخ جهان و معاصر