مــــــــــا را حمایت کنید در گوگـل +
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری

پرسش و پاسخ

مجموع 1104 پرسش و پاسخ
 

پرسش های مطرح شده

مجموع 1104 پرسش و پاسخ
مهران فراهانی
|
پاسخ به این نظر
5
سلام آقای دکتر سعیدی پور سوال من این هست که شرایط بورس دکتری معماری خارج از کشور که وزارت علوم میدهد چه چیزهایی است؟
دکتر سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
6

درود بر شما   بورس اعزام به خارج برای دکتری معماری، هر ساله از طریق آزمون دکتری متمرکز که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می گردد پذیرش برای این بورس وجود دارد. تعداد پذیرش در رشته معماری هر ساله متفاوت بوده و ممکن است تعداد پذیرش در هر رشته ای از جمله رشته معماری کمتر از سالهای کذشته یا صفر باشد. امسال تعداد پذیرش برای بورس اعزام به خارج دکتری معماری شش نفر بود. متقاضيان بورس اعزام به خارج داراي شرايط خاص بايد عـلاوه بـر دارا بـودن شـرايط عمومي و اختصاصي دانشجویان دکتری که در دفترچه ثبت نام دکتری توضیح داده شده است باید حد نصاب نمره مرحله ارزيابي تخصصـي، واجـدشرايط و ضوابط اختصاصي وزارتخانه بورس دهنده و يا مؤسسه آموزش عالي را احراز کنند و دارای  شرايط خاص نيـز باشند:حـداقل ميـانگين (معـدل) نمـرههـاي دروس كارشناسـي وكارشناسي ارشد ناپيوسته به ترتيـب 15 و 17 تـراز شـده ودورههاي كارشناسي ارشد پيوسته و يا دكتري حرفـهاي 17تراز شده. حداكثر سن داوطلبان در زمان تقاضا 30 سال.البته حداكثر سن داوطلبان حسب موارد،با توجـه بـه شـروطزير ميتواند افزايش يابد.ايثارگران (فرزنـدان و همسـران شـهدا، جانبـازان 25 %وبــالاتر و فرزنــدان و همســران آنــان، آزادگــان و فرزنــدان وهمسران آنان) حداكثر سن 33 سال و مربيان (رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي) عضـو هيـأت علمي واجد شرايط، حداكثر سن 33 سال.نحوه پذيرش بورس و اعزامبه خارج به ترتیب ذیل است: مرحله اول:شركت در آزمون ورودي دوره دكتري و كسـب حدنصـاب اعـلام شـده توسـط دانشـگاه يـامؤسسه پذيرنده بورسيه.مرحله دوم:انجام مصاحبه علمـي و ارزيـابي تخصصـي در دانشـگاههـا مراكز آموزش عالي كشور داراي سهميه.مرحله سوم:دانشگاه پس از مصاحبه علمي، سـهميه هـاي بـورس خـارجخود را انتخاب و به شوراي مركزي بورس در وزارت علوم اعلام ميكند. مرحله چهارم پس از ارزيابي نهايي و تأييد نتايج (گزارش) واصله از طـرف دانشگاهها توسط شوراي مركزي بـورس، نتـايج بـه سـازمانسنجش آموزش كشور اعلام ميشود وسازمان سنجش آموزش كشور نتايج را بصورت رسمي اعلامميكند. باید در نظر داشت که رشته، گرايش و كشور مورد اعزام به تشخيص دانشگاه دارايسـهميه و همـاهنگي اداره كـل بـورس و اعـزام دانشـجويانخواهد بود. و قبوليهاي بـورس خـارج از كشـور بـر اسـاس سـهميه هـای دانشگاه مي باشد و نظارت و تأييد در اخذ پـذيرش، وضـعيتتحصيلي به عهده دانشگاه داراي سهميه ميباشد. همچنین پذيرفته شدگان اعزام بايستي حـداكثر تـا 31 شـهريور مـاه آن سال ،نسبت به اخذ حدنصاب نمـره زبـان، پـذيرش ازدانشگاه مورد تأييد داراي سهميه و اداره كل بـورس و اعـزامدانشجويان، سپردن وثيقـه بـه دانشـگاه يـاد شـده، دريافـترواديد و ساير موارد اعزام اقدام كنند. .تبصره: حداقل كسب نمره زبان براي اعزام داوطلبان رشـتههـايفنـي و مهندسـي، كشـاورزي و علـوم پايـه: 55=MSRT،رشتههاي علوم انساني و هنر: 60=MSRT و يا معـادل آندر آزمـونهـاي: TOLIMO ،TOEFL و IELTS تعيـينشده است. داوطلبان بايد توجه داشته باشـند كـه افـزون بـرنمره مذكور، در صورتي كه دانشگاه پذيرش دهنده، قبـولي وكسب نمره آزمون زبان خاصي را ملاك پـذيرش خـود قـراردهد، داوطلـب موظـف اسـت آن شـرط را تـا قبـل از اعـزامبرآورده كند.نکته مهمی که در این نوع پدیرش وجود دارد این است که پذيرش از دانشگاه خـارج، انتخـاب اسـتاد راهنمـاي خـارج،موضوع رساله دكتري و استاد ناظر داخلي (يكـي از اعضـايهيـأت علمـي دانشـگاه داراي سـهميه مـرتبط بـا تخصـصپذيرفته شـده) پـس از تأييـد دانشـگاه داراي سـهميه و بـاهماهنگي اداره كل بورس و اعزام دانشجويان انجام ميشود.وميزان وثيقه با توجه به كشور محل تحصـيل و بـر اسـاسمصوبات شوراي مركزي بورس تعيين ميگردد. البته طبق قانون اصلاح ماده 3 قانون اعزام دانشجو بـه خـارج ازكشور در شرايط مساوي اولويت با داوطلبان متأهل ميباشد.دانشجويان شاغل به تحصيل در دورههاي كارشناسي ارشدبايــد تــا پايــان شــهريور مــاه ســالیکه در آزمون دکتری شرکت کرده اندفارغ التحصيل شوند. پیروز باشید.

سلام اقای سعیدی پور لطفا این سوال رو هم جواب بدید من در آزمون کاردانی به کارشناسی معماری امسال دانشگاه مرکز اموزش عالی فیروز اباد قبول شدم(محل زندگیم کرمانشاه) با توجه به اینکه رتبه خوبی اوردم و اگه دانشگاهای روزانه رو انتخاب میکردم حتما قبول میشدم.اشتباه من در انتخاب اولویت ها و انتخاب رشته کنکور کاردانی به کارشناسی معماری بوده.ایا امکان تغییر به اولویت ها از هیچ راهی امکان پذیر نیست؟ مثلا تغییر به روزانه معماری دانشگاه همدان؟

دکتر سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
6

درود بر شما    با توجه به اینکه هر دانشگاه در هر کنکور تعداد معینی ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه دارد و دردانشگاه های روزانه این ظرفیت ها معمولا در اکثر اوقات کاملا تکمیل میگردند بعید به نظر می رسد که شما امکان تغییر دانشگاه را در آزمون کاردانی به کارشناسی امسال داشته باشید .برای این تغییر شما به موافقت رسمی دانشگاه مقصد و سازمان سنجش آموزش کشور نیاز دارید. البته راه دیگری نیز برای شما وجود دارد و آن راه کسب موافقت این مراجع برای مهمان بودن و یا انتقال شما از ترم های بعدی تحصیل می باشد. پیروز باشید.

دکتر سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
4

درود بر شما    با توجه به اینکه هر دانشگاه در هر کنکور تعداد معینی ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه دارد و دردانشگاه های روزانه این ظرفیت ها معمولا در اکثر اوقات کاملا تکمیل میگردند بعید به نظر می رسد که شما امکان تغییر دانشگاه را در آزمون کاردانی به کارشناسی امسال داشته باشید .برای این تغییر شما به موافقت رسمی دانشگاه مقصد و سازمان سنجش آموزش کشور نیاز دارید. البته راه دیگری نیز برای شما وجود دارد و آن راه کسب موافقت این مراجع برای مهمان بودن و یا انتقال شما از ترم های بعدی تحصیل می باشد. پیروز باشید.

حسین ازاد
|
پاسخ به این نظر
4

سلام استاد میخواستم بدونم رشته علمی کاربردی معماری ارزش کمتری نسبت به رشته مهندسی معماری داره ؟و ایا در زمان کنکور کارشناسی ارشد معماری باید همین رشته رو تحصیل کنیم یا تبدیل به مهندسی معماری میشه؟ اگه لطف کنید جواب بدید ممنون میشم چون امسال تو کنکور کاردانی به کارشناسی معماری دانشگاه انقلاب اسلامی تهران روزانه قبول شدم اما به خاطر این مسئله دلسرد شدم

دکتر سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
5

درود بر شما    عنوان رشته علمی کاربردی معماری به فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ناپیوسته معماری اطلاق می گردد. و عنوان رشته مهندسی معماری به فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی پیوسته معماری اطلاق می گردد. عنوان رشته علمی کاربردی معماری که به پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی معماری گفته می شود هیچ ارتباطی با دانشگاه علمی کاربردی ندارد و صرفا ناپیوسته بودن کارشناسی شما را نشان میدهد. برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد معماری تفاوتی بین مدرک کارشناسی شما وجود ندارد و هر دو دسته فارغ التحصیلان "کارشناسی مهندسی معماری" و "کارشناسی علمی کاربردی معماری" می توانند در هر کدام از گرایش های کنکور کارشناسی ارشد معماری به دلخواه و بدون هیچ محدودیتی شرکت کنند. پیروز باشید.

با سلام من دانشگاه مرکز اموزش عالی فیروز اباد قبول شدم.لطفا اگه میشه بگید مدرک این داشگاه چطوره و سطح علمی این دانشگاه چطوره؟من استان کرمانشاه هستم آیا ارزش رفتن داره؟لطفا راهنمایی کنید که چه کار کنم. با تشکر

دکتر سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
8

درود بر شما


به طور کلی مدرک کارشناسی معماری ارائه شده توسط مراکزآموزش عالی در تمام کشور مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد. و تفاوتی بین مدارک آنها وجود ندارد. از نظر سطح علمی گروه معماری این دانشگاه در سطح متوسط است و پیشنهاد بنده بر اساس شرایط افراد متفاوت می باشد. با توجه به اینکه محل سکونت شما شهر دیگری هست تاکیدی برای از دست ندادن این فرصت قبولی برای شما ندارم و پیشنهاد بنده تحصیل در مراکز آموزش عالی در شهر خودتان هست . ویا تحصیل در مراکز آموزش عالی که با توجه به سطح علمی متفاوت آنها ارزش تغییر در محل زندگی را داشته باشند. در نظر داشته باشید که برای دانشجویان معماری علاوه بر آموزش در دانشگاه مساله کار کردن (آموزش) در دفاتر معماری مناسب(به صورت همزمان با تحصیل) می تواند یکی از پیشنهادات خوب باشد، که این امر زمانی امکان پذیر هست که شما در شهری بزرگ یا در شهری که ارتباطات قوی دارید تحصیل کنید.

مهسا ادیبی
|
پاسخ به این نظر
6
سلام استاد من امسال رشته معماری قبول شدم و ترم یک معماری هستم یه سوال ازتون دارم
به نظر شما کدوم نرم افزار معماری بهتره؟ یعنی کدوم نرم افزار رو یاد بگیریم تو رشته معماری بیشتر به دردمون میخوره؟
دکتر سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
6

درود بر شما


 به طور کلی می توان گفت که شما به عنوان یک معمار یا دانشجوی معماری،هرچه به تعداد نرم افزارهای بیشتری تسلط داشته باشید و هرچه عمق تسلط شما بر نرم افزارهایی که آموزش دیده اید بیشتر باشد،می توانید موفقیت بیشتری در دنیای معماری کسب کنید. اما در حال حاضر پرکاربردترین نرم افزارهای معماری عبارتند از : اتوکد(  AutoCAD)  تری دی مکس (3dmax)  رویت (Revit) فتوشاپ (Photoshop) اسکچ آپ (Sketchup) راینو (Rhino) گرس هاپر (grasshoper) و..هرچند آموختن هر نرم افزار دیگری می تواند در یکی از حوزه های برنامه ریزی،طراحی،ترسیم،ارائه و.. به شما کمک کند. در این قسمت خلاصه ای از معرفی این نرم افزارها بیان میشود:


  نرم افزار اتوکد :معمولا اولین نرم افزاری است که معماران باید یاد بگیرند .در اکثر شرکت های معماری برای ترسیم نقشه های دوبعدی پروژه ها از این نرم افزار استفاده می شود و پیش نیازی برای دستیابی به مدل سازی سه بعدی معماری است. نرم افزار اتوکد قابلیت ترسیم سه بعدی را نیز دارد و نقشه های ترسیم شده با آن بسیار دقیق و مهندسی هستند.


نرم‌افزاری تری دی مکس:  در معماری امروز ایران تقریبا مهمترین نرم افزار در دفاتر معماری هست(در سایر کشورها به این شدت اهمیت ندارد) نرم افزار تری دی مکس در معماری با هدف تولید حجم های سه بعدی و زنده کردن طراجی های معمارانه برای نمایش به مخاطبین طرح کاربرد دارد.نرم افزار تری دی مکس دارای قابلیت ساخت مدلهای سه بعدی، متحرک سازی و رندر می‌باشد. این نرم‌افزار یکی از قدرتمندترین برنامه های طراحی مدلهای سه بعدی انیمیشن سازی و رندرینگ در عرصه گرافیک کامپیوتري است.کاربرد دیگر این نرم افزار در معماری تبدیل پلانهای ساده به شکل سه بعدی می باشد همچنین از نقشها و ترسیمات انجام شده درنرم افزار اتوکد هم پشتیبانی میکند که برای معماران اهمیت بسیار دارد .آموختن تری دی مکس و پلاگین وی-ری برای دانشجویان معماری از نظرورود به بازارکار معماری جایگاه بسیار با اهمیتی دارد. پیش نیاز این نرم افزار،معمولا نرم افزاراتوکد معرفی می شود.مهمترین مراحل کار با نرم افزار تری دی مکس در معماری به صورت ذیل می باشد:مدلینگ ،نورپردازی با وی ری ، متریال دهی و جان بخشی ،خروجی (رندر).


نرم افزار رویت معماری :یک نرم افزار ترسیم و طراحی نقشه های معماری و ساختمانی است . سیستم ترسیم در آن به صورت مدلسازی همزمان دوبعدی و سه بعدی به صورت هوشمند است. رویت نرم‌افزار مدل‌سازی اطلاعات ساختمان هست که برای استفاده در معماری، مهندسی سازه و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی کاربرد دارد. نرم افزار رویت معماری(Revit Architecture) قوي ترين و سريعترين نرم افزار نقشه كشي و سه بعدی سازی در کارها و پروژه های معماری می باشد. در سال های اخیر بسیاری از شرکتهای ساختمانی در کشورهای توسعه یافته به استفاده از این نرم افزار روی آورده اند و می توان گفت که در اکثر این کشورهای پیشرفته استفاده از نرم افزار رویت معماری در دفاتر معماری بسیار مرسوم و آموختن آن برای معماران لازم است.مزیت انتخاب نرم افزار رویت را می توان در این نکات خلاصه کرد: سادگی و سرعت یادگیری آن ، افزایش سرعت و دقت ترسیم و همچنین تغییر نقشه‌ها ،  ترسیم همزمان ۳بعدی و ۲ بعدی نقشه‌های ساختمان ،  تبدیل سریع نقشه‌های فاز یک معماری به نقشه‌های فاز دو معماری ، ارتباط همزمان نقشه‌های معماری با نقشه‌های سازه و تاسیسات و اعمال همزمان تغییرات بین این نقشه‌ها ،  حذف خطاهای انطباق در ترسیم نماها و پلانها و مقاطع ساختمان،امکان انجام مطالعات اقلیمی (نور و سایه) بر روی ساختمان ، محاسبه متره ساختمان و تغییر سریع آن در صورت تغییر نقشه‌ها ، قابلیت ارتباطی با دیگر نرم افزارهای BIM از طریق IFC و نیز اتوکد و تری دی مکس ،  امکان طراحی حجمی و تبدیل آن به نقشه‌های اجرایی.


 نرم افزار فتوشاپ :نرم افزار فتوشاپ از دسته نرم افزارهای ویرایش تصویر می باشد به این معنا که به کمک این نرم افزار می توان بر روی تصاویر ویرایش نمود و یا تصاویری را در درون این نرم افزار خلق نمود این نرم افزار توسط شرکت ادوبی(Adobe) ساخته شده است. و معمولا فرایندهای قابل انجام در فتوشاپ برای معماران  عبارت است از ویرایش تصاویر موجود از پروژه یا ویرایش خروجی های (تصاویر) حاصل از نرم افزارهای دیگر . معمولا فرایند پست پروداكشن(فرایند پس از تولید) را نیز معماران با استفاده از نرم افزار فتوشاپ انجام می دهند. پست پروداکشن یكي از مهمترين مراحل بهينه سازي خروجي در پروژه های معماری مي باشد كه به كاربر كمك ميكند تا  خروجي رندر كه از نرم افزارهايي سه بعدي گرفته شده است را با  تغيير روي آن به بهترین نحو ممكن بهينه كند.این تغييرات براي بهبود تصاویر فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان است و شامل سه قسمت اصلي يعني نور پردازي، تكسچرينگ و شيپ هاي ورودي به رندر (پرسوناژ درخت، ماشين و…) می شود.


نرم افزار اسکچ آپ: از نرم‌افزارهای بسیار ساده و کار آمد سه بعدی سازی  در حوزه معماری می‌باشد. این نرم‌افزار برای مهندسی راه و ساختمان، مهندسی مکانیک، و همچنین طراحی بازی‌های ریانه‌ای کاربرد دارد. اما در معماری به سادگی می توان با آن در زمان کوتاهی طراحی های انجام شده را سه بعدی کرد و آموختن آن بسیار ساده هست. البته یکی دیگر از دلایل استفاده زیاد از نرم افزار اسکچ آپ در دفاتر معماری دنیا ،رایگان بودن نسخه ساده این نرم افزار هست که برای ما ایرانی ها شاید اهمیت چندانی نداشته باشد. مدل‌های این برنامه کلاً از اتصال خطوط به یکدیگر به عنوان لبه‌های مدل ایجاد می‌شوند. در صورت پیوستن تعداد سه لبه یا بیشتر به یکدیگر یک صفحه یا پلان ایجاد می‌شود و به طور خودکار وجه مدل بوجود می‌آید. لبه‌های مورد نظر و نیز وجه ایجاد شده باعث ایجاد مدل سه بعدی می‌شوند. این نرم افزار دارای پلاگین وی ری برای خروجی (رندر) با کیفیت بهتر هست.


معرفی نرم افزار راینو :  نرم افزار راینو یک نرم افزار تجاری مدل ساز سه بعدی است که امکانات پوسته سازی فوق العاده ای دارد و از این امکان در طراجی های مدرن معماری استفاده می گردد.یک نرم افزار بر پایه اتوکد محسوب می شود که اصول و محیط نرم افزار آن بسیار مشابه نرم افزار اتوکد است . منحنی ها و سطوح نربز تولید شده توسط راینو بدلیل اینکه بر پایه فرمول ریاضی خاصی محاسبه می شوند دقیق تر از نرم افزار های بر پایه ی مش (Mesh) مثل تری دی مکس، اسکچ آپ و اتوکد عمل می کنند.تعریف هندسه با خطوط ریاضی باعث شده است که راینو در تبدیل هندسه به نمونه های واقعی قابل ساخت جلوتر از دیگر نرم افزار های مدل ساز باشد.نرم افزار راینو محبوبیت خود را در طراحی معماری مدیون افزونه ی قدرتمند گرس هاپر است زیرا توانسته است تعداد زیادی از معمارانی که در حوزه طراحی پارامتریک فعالیت می کنند را به خود جذب کند. و استفاده از آن این روزها رو به گسترش هست.


افزونه پارامتریک گرس هاپر: از جمله نرم افزار هایی که قابلیت دریافت پارامتر دارند نرم افزار رویت و گرس هاپرهستند.البته گرفتن برخی خروجی ها از رویت کار سختی است. مثالی که بسیار معمول هست که میگوید نرم افزار گرس هاپر در معماری مثل یک سینتی سایزر در موسیقی عمل میکنه.ورودی داده میشه و شما پارامتر هایی رو که توابع ریاضی هستند تعریف می کنیدو خروجی متفاوت از ورودی به دست میاد.اگر خطوط ریز پشت دستتان را نگاه کنید متوجه مفهوم پارامتریک در طبیعت میشید.موج های دریا ،ترک های صخره های سنگی ،پوسته درختان کهن هم به این نظم اشاره دارند.گرس هاپر به طراحان این امکان را می دهد که فرم های پیچیده را به صورت پارامتر های مشخص تعریف کرده و با تغییر این پارامتر ها تغییرات فرم را به صورت زنده مشاهده کنند. احجام ساخته شده با این نرم افزار قابلیت انتقال به نرم افزار های سازه ای (مانند Sap2000,Strand) و همچنین نرم افزارهای آنالیز انرژی مانند Diva-for-Rhino و Ecotect را به سادگی دارند.سر فصل هایی که طراحی الگوریتمیک آن ها را گرس هاپر در بر می گیرد عبارتند از: خلق منحنی ها و سطوح آزاد ،  ویرایش و تغییر شکل پارامتریک فرم ،  طراحی سطوح باز و بسته شونده ،  طراحی زایشی ، نمونه سازی دیجیتالی و ساخت ، قطعه بندی و مدول سازی.پیمان کریمی
|
پاسخ به این نظر
6

با توجه به تغیرات کنکور دکتری معماری امسال به نظرتون منابع ازمون دکتری معماری چه تغیراتی دارند؟

دکتر سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
6

درود بر شما


تغییرات آزمون دکتری معماری امسال را به طور کلی می توان در چند جمله خلاصه کرد: تمامی پذیرش در مقطع دکتری معماری از جمله روزانه،شبانه،دانشگاه آزاد،پژوهش محور،بورس خارج از کشور و.. از طریق یک آزمون متمرکز خواهد بود. این آزمون در اسفند ماه برگزار خواهد شد وثبت نام آن در آذر ماه خواهد بود. سرفصل دروس و منابع آزمون دکتری معماری امسال دقیقا بر اساس منابع دکتری معماری سراسری سالهای پیش خواهد بود. یعنی مواد آزمون دروس زبان عمومی (ضریب 1) استعداد تحصیلی (ضریب 1 ) و دروس تخصصی (ضریب 4) می باشند. منظور از دروس تخصصی مبانی نظری معماری و مبانی تکنولوژی معماری می باشد. کتابهایی که برای آمادگی آزمون دکتری معماری باید مطالعه شود را در قسمت دکتری همین سایت ببینید. پیروز باشید.

سلام وقتتون بخیر ضریب دروس عمومی و تخصصی واسه کاردانی به کارشناسی معماری چند هست؟

سعید سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
10

درود بر شما 


در کنکور کاردانی به کارشناسی معماری ضریب دروس آزمون به ترتیب ذیل می باشد: دروس عمومی (اندیشه .ادبیات.زبان)ضریب ۱ و ریاضی ضریب ۳ و دروس تخصصی (فن ساختمان و مبانی نظری ) ضریب ۲ دارند. باید توجه داشته باشید که در آزمونهای تئوری مانند آزمون کاردانی به کارشناسی معماری ،ضریب تنها شاخص برای تعیین دروس پراهمیت نیست.  با توجه به اینکه درصد میانگین کل شرکت کنندگان در این آزمون در برخی دروس مانند  دروس عمومی  درصد پایینی هست ،این دروس حتا با داشتن ضریب کم دارای اهمیت زیادی هستند.

سلام وقتتون بخیر جناب بنده داوطلب کنکور کارشناسی ناپیوسته هستم .

راستش بدلیل اینکه دروس هندسه را تابه حال نخواندم نمیخوام تمرکزی داشته باشم روی آن اما استاتیک و ریاضی عمومی را نسبی تسلط دارم و ترجیح دادم روی دروس دیگر تمرکز کنم .هدفم دانشگاه میراث فرهنگی ست آیا امکان قبولی من وجود دارد ؟
سعید سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
9

درود بر شما 


بر اساس اعلام سازمان سنجش کشور ،دانشگاه میراث فرهنگی امسال در مقطع کاردانی به کارشناسی معماری پذیرش نخواهد داشت.(تکلیف پذیرش در سالهای بعدی هنوز مشخص نیست)اما به طور کلی برای قبولی در دانشگاه های سراسری تهران میتوان گفت بر اساس تجربه آزمونهای سالهای گذشته لازم است به حداقل ۱۵درصد سوالات ریاضی پاسخ بدهید که باتوجه به اینکه روی درس هندسه تلاش نکرده اید می توانید از ریاضی عمومی این امتیاز را کسب کنید.درس ایستایی جز درس های فن ساختمان در این آزمون هست و باتوجه به اینکه اکثرا شرکت کنندگان در آزمون کاردانی به کارشناسی معماری در این درس ضعیف هستن شما میتوانید امتیاز خوبی از این نقطه قوت خود بیاورید.

سمیرا کاکایی
|
پاسخ به این نظر
7

سلام،خسته نباشید.من امسال میخوام کنکور بدم، فقط چن روز دیگه مونده،ولی فقط یک کتاب خوندم اونم تست و پاسخ های تشریحی بوده ب نظرتون میشه قبول بشم؟کاردانی به کارشناسی سراسری معماری

سعید سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
8

درود برشما


در کنکور کاردانی به کارشناسی معماری برای قبولی در دانشگاه های تهران باید برای  تمامی دروس میانگین درصد هارو بزنید.با توجه به اینکه زمان باقی مانده کم هست از عمومی ها اندیشه رو حتما بخونید و ادبیات قسمت تاریخ و نگارش رو بخوانید.زبان اگر ضعیف هستید مشکلی نیست، سفید بگذارید.

محمدضیائی زاده
|
پاسخ به این نظر
6

سلام من جمعه آزمون دارم خواهش میکنم راهنمای کنید برای قبولی توی دانشگاه سراسری باید درس ها رو با چه درصدی بزنم و اینکه این دو روز آخرو چیکار کنم بهتره ممنون میشم راهنمایی کنید.

سعید سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
6

درود برشما


در کنکور کاردانی به کارشناسی معماری برای قبولی در دانشگاه های تهران بهترین برنامه این است که برای تمامی دروس حداقل به اندازه میانگین درصد های شرکت کنندگان آزمون به سوالات در آن دروس پاسخ بدهید .میانگین ها در آزمونهای سالهای مختلف متفاوت است اما می توان بر اساس تجربه آزمون سالهای گذشته گفت که باید درس اندیشه تقریبا ۶۰ درصد ،ادبیات ۴۰درصد ،زبان ۲درصد گاهی اوقات هم منفی ،ریاضی ۸درصد ، فن ساختمان ۱۵ درصد و مبانی نظری ۴۰ درصد پاسخ داده شوند.این درصد ها حدودی هستند.با توجه به اینکه زمان باقی مانده تا آزمون امسال بسیار محدود هست  پیشنهاد بنده این هست که درس اندیشه رو حتما دوره کنیدو ادبیات قسمت تاریخ ادبیات و نگارش رو خوب بخوانید. اگر در درس زبان ضعیف هستید مشکلی نیست، سفید گذاشتن پاسخنامه آزمون در درس زبان در این آزمون مشکلی جدی محسوب نمی شود به شرط رسیدن سایر دروس به درصدهای پیشنهادی بنده.سوال های کنکور چند سال گذشته را حتما بخوانید.و بیشتر تست های سراسری کار کنید. کتاب حل تشریحی آزمونهای کاردانی به کارشناسی معماری -سعیدی پور می تواند برای این کار به ما کمک کند.