مــــــــــا را حمایت کنید در گوگـل +
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی

پرسش و پاسخ

مجموع 75 پرسش و پاسخ
 

پرسش های مطرح شده

مجموع 75 پرسش و پاسخ
نازنین شیرخانی
|
پاسخ به این نظر
34
با سلام خدمت استاد بزرگوار یه سوال دارم ازتون در کنکور دکتری معماری امسال آیا اسکیس داریم؟ اگه داریم ضریب اسکیس چنده؟ و این اسکیس کنکور دکتری معماری بیشتر شبیه اسکیس دانشگاه آزاد هست یا اسکیس سراسری؟
دکتر سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
34

درود بر شما  با توجه به تغییرات آزمون دکتری معماری امسال،در آزمون مرحله اول(آزمون متمرکز) دروس امتحانی صرفا درس زبان عمومی،استعداد تحصیلی،مبانی نظری معماری و تکنولوژی معماری می باشدو مسلمادر این آزمون،آزمون اسکیس وجود ندارد.اما پس از موفقیت شما در آزمون متمرکز و انتخاب دانشگاه، شما در آزمون مصاحبه علمی و سنجش عملی در دانشگاه شرکت خواهید کرد. در آزمون مصاحبه ،دانشگاه ها می توانند بر اساس معیارهای خود آزمون های کتبی،شفاهی یا عملی برگزار کنند، و اسکیس در این مرحله بر اساس نظر دانشگاه و با تاثیرگذاری های مختلف می تواند برگزار شود. با توجه به آزمون های دکتری معماری سالهای گذشته می توان دریافت که اکثر دانشگاه ها علاقه به برگزاری آزمون اسکیس دارند،اما اینکه این آزمون دقیقا در مصاحبه کدام دانشگاه ها وجود دارد و ضریب و اهمیت آن به چه میزان است با توجه به نوع برگزاری نوین آزمون دکتری معماری،از امروز نمی توان پیش بینی کرد و باید منتظر بود تا زمان اعلام دعوت شدگان به مصاحبه در دانشگاه های مختلف.   .پیروز باشید.

با سلام و تشکر بایت اطلاعات مفیدی که ارائه میدید. با توجه به ادغام آزمون دکتری معماری ملی و دانشگاه آزاد در کنکور 96 ، کسایی که قصد قبولی فقط در کنکور دکترای معماری دانشگاه آزاد رو دارن، فقط باید منابع دکتری دانشگاه آزاد رو بخونن یا منابع دکتری ملی و آزاد رو؟؟؟؟؟؟

دکتر سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
13

درود بر شما  با توجه به متمرکز شدن آزمون دکتری معماری از سال جاری ، تمامی شرکت کنندگان آزمون دکتری معماری  باید در یک آزمون شرکت کنند و پس از موفقیت در این آزمون برای مرحله دوم با توجه به انتخاب خود وارد آزمون دانشگاه ها مربوطه شوند.که آزمون دانشگاه شامل آزمون مصاحبه علمی و سنجش عملی (با توجه به نظر دانشگاه اسکیس یا تئوری )و بررسی سوابق پژوهشی و آموزشی خواهد بود. پس نوع آزمون متقاضیان دانشگاه های مختلف در مرحله دوم متفاوت خواهد بود و در مرحله اول(آزمون متمرکز) آزمون تمامی شرکت کنندگان دکتری معماری از جمله دانشگاه های سراسری،دانشگاه آزاد، دانشگاه های غیر انتفاعی،پیام نور،پذیرش پژوهش محور،پردیس های خودگردان،بورس اعزام به خارج و.. یکسان خواهد بود . تمامی این شرکت کنندگان باید منابع یکسان را به شرح ذیل مطالعه کنند:  زبان عمومی(ضریب1)،استعداد تحصیلی(ضریب1)،دروس تخصصی (ضریب4). شرح منابع پیشنهادی برای این دروس در قسمت دکتری سایت آمده است. پیروز باشید.

مهران فراهانی
|
پاسخ به این نظر
17
سلام آقای دکتر سعیدی پور سوال من این هست که شرایط بورس دکتری معماری خارج از کشور که وزارت علوم میدهد چه چیزهایی است؟
دکتر سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
18

درود بر شما   بورس اعزام به خارج برای دکتری معماری، هر ساله از طریق آزمون دکتری متمرکز که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می گردد پذیرش برای این بورس وجود دارد. تعداد پذیرش در رشته معماری هر ساله متفاوت بوده و ممکن است تعداد پذیرش در هر رشته ای از جمله رشته معماری کمتر از سالهای کذشته یا صفر باشد. امسال تعداد پذیرش برای بورس اعزام به خارج دکتری معماری شش نفر بود. متقاضيان بورس اعزام به خارج داراي شرايط خاص بايد عـلاوه بـر دارا بـودن شـرايط عمومي و اختصاصي دانشجویان دکتری که در دفترچه ثبت نام دکتری توضیح داده شده است باید حد نصاب نمره مرحله ارزيابي تخصصـي، واجـدشرايط و ضوابط اختصاصي وزارتخانه بورس دهنده و يا مؤسسه آموزش عالي را احراز کنند و دارای  شرايط خاص نيـز باشند:حـداقل ميـانگين (معـدل) نمـرههـاي دروس كارشناسـي وكارشناسي ارشد ناپيوسته به ترتيـب 15 و 17 تـراز شـده ودورههاي كارشناسي ارشد پيوسته و يا دكتري حرفـهاي 17تراز شده. حداكثر سن داوطلبان در زمان تقاضا 30 سال.البته حداكثر سن داوطلبان حسب موارد،با توجـه بـه شـروطزير ميتواند افزايش يابد.ايثارگران (فرزنـدان و همسـران شـهدا، جانبـازان 25 %وبــالاتر و فرزنــدان و همســران آنــان، آزادگــان و فرزنــدان وهمسران آنان) حداكثر سن 33 سال و مربيان (رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي) عضـو هيـأت علمي واجد شرايط، حداكثر سن 33 سال.نحوه پذيرش بورس و اعزامبه خارج به ترتیب ذیل است: مرحله اول:شركت در آزمون ورودي دوره دكتري و كسـب حدنصـاب اعـلام شـده توسـط دانشـگاه يـامؤسسه پذيرنده بورسيه.مرحله دوم:انجام مصاحبه علمـي و ارزيـابي تخصصـي در دانشـگاههـا مراكز آموزش عالي كشور داراي سهميه.مرحله سوم:دانشگاه پس از مصاحبه علمي، سـهميه هـاي بـورس خـارجخود را انتخاب و به شوراي مركزي بورس در وزارت علوم اعلام ميكند. مرحله چهارم پس از ارزيابي نهايي و تأييد نتايج (گزارش) واصله از طـرف دانشگاهها توسط شوراي مركزي بـورس، نتـايج بـه سـازمانسنجش آموزش كشور اعلام ميشود وسازمان سنجش آموزش كشور نتايج را بصورت رسمي اعلامميكند. باید در نظر داشت که رشته، گرايش و كشور مورد اعزام به تشخيص دانشگاه دارايسـهميه و همـاهنگي اداره كـل بـورس و اعـزام دانشـجويانخواهد بود. و قبوليهاي بـورس خـارج از كشـور بـر اسـاس سـهميه هـای دانشگاه مي باشد و نظارت و تأييد در اخذ پـذيرش، وضـعيتتحصيلي به عهده دانشگاه داراي سهميه ميباشد. همچنین پذيرفته شدگان اعزام بايستي حـداكثر تـا 31 شـهريور مـاه آن سال ،نسبت به اخذ حدنصاب نمـره زبـان، پـذيرش ازدانشگاه مورد تأييد داراي سهميه و اداره كل بـورس و اعـزامدانشجويان، سپردن وثيقـه بـه دانشـگاه يـاد شـده، دريافـترواديد و ساير موارد اعزام اقدام كنند. .تبصره: حداقل كسب نمره زبان براي اعزام داوطلبان رشـتههـايفنـي و مهندسـي، كشـاورزي و علـوم پايـه: 55=MSRT،رشتههاي علوم انساني و هنر: 60=MSRT و يا معـادل آندر آزمـونهـاي: TOLIMO ،TOEFL و IELTS تعيـينشده است. داوطلبان بايد توجه داشته باشـند كـه افـزون بـرنمره مذكور، در صورتي كه دانشگاه پذيرش دهنده، قبـولي وكسب نمره آزمون زبان خاصي را ملاك پـذيرش خـود قـراردهد، داوطلـب موظـف اسـت آن شـرط را تـا قبـل از اعـزامبرآورده كند.نکته مهمی که در این نوع پدیرش وجود دارد این است که پذيرش از دانشگاه خـارج، انتخـاب اسـتاد راهنمـاي خـارج،موضوع رساله دكتري و استاد ناظر داخلي (يكـي از اعضـايهيـأت علمـي دانشـگاه داراي سـهميه مـرتبط بـا تخصـصپذيرفته شـده) پـس از تأييـد دانشـگاه داراي سـهميه و بـاهماهنگي اداره كل بورس و اعزام دانشجويان انجام ميشود.وميزان وثيقه با توجه به كشور محل تحصـيل و بـر اسـاسمصوبات شوراي مركزي بورس تعيين ميگردد. البته طبق قانون اصلاح ماده 3 قانون اعزام دانشجو بـه خـارج ازكشور در شرايط مساوي اولويت با داوطلبان متأهل ميباشد.دانشجويان شاغل به تحصيل در دورههاي كارشناسي ارشدبايــد تــا پايــان شــهريور مــاه ســالیکه در آزمون دکتری شرکت کرده اندفارغ التحصيل شوند. پیروز باشید.

پیمان کریمی
|
پاسخ به این نظر
10

با توجه به تغیرات کنکور دکتری معماری امسال به نظرتون منابع ازمون دکتری معماری چه تغیراتی دارند؟

دکتر سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
11

درود بر شما


تغییرات آزمون دکتری معماری امسال را به طور کلی می توان در چند جمله خلاصه کرد: تمامی پذیرش در مقطع دکتری معماری از جمله روزانه،شبانه،دانشگاه آزاد،پژوهش محور،بورس خارج از کشور و.. از طریق یک آزمون متمرکز خواهد بود. این آزمون در اسفند ماه برگزار خواهد شد وثبت نام آن در آذر ماه خواهد بود. سرفصل دروس و منابع آزمون دکتری معماری امسال دقیقا بر اساس منابع دکتری معماری سراسری سالهای پیش خواهد بود. یعنی مواد آزمون دروس زبان عمومی (ضریب 1) استعداد تحصیلی (ضریب 1 ) و دروس تخصصی (ضریب 4) می باشند. منظور از دروس تخصصی مبانی نظری معماری و مبانی تکنولوژی معماری می باشد. کتابهایی که برای آمادگی آزمون دکتری معماری باید مطالعه شود را در قسمت دکتری همین سایت ببینید. پیروز باشید.

با سلام در جدولی که به عنوان منابع آزمون دکتری تخصصی معماری سراسری معرفی کرده اید، در انتهای هر مجموعه، جزوه ی اکادمی تخصصی معماری را به جای کتابها پیشنهاد داده اید. آیا این جزوه ها برای ما که تهران تیستیم قابل خریداری هستند? من با اکادمی تخصصی معماری تماس گرفتم و اسم کتابهای پکیج آموزشی را پرسیدم، با نام جزوه ها فرق میکردن و بعضی از عنوانها را نداشتند. این جزوه ها را چگونه تهیه کنیم سپاس

سعید سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
7

درود بر شما
برای دریافت جزوه های کنکور دکتری تخصصی معماری سراسری حتما با مسئول قسمت فروش صحبت کنید. بله اسم برخی از جزوات با سرفصل معرفی شده در سایت متفاوت می باشد به عنوان نمونه جزوه روش طراحی که سرفصل اسم درس میباشد در جزوات آکادمی تخصصی معماری به نام برنامه دهی در معماری است. با این دید که این کتاب جزو کتاب های مهم در کنکور دکتری تخصصی معماری سراسری است.

سلام در رابطه با منابع کنکور دکتری معماری سراسری سوال داشتم که آیا برای امسال هم،همین منابع درج شده تو سایتتون رو بخونیم کافیه یا عوض شدن؟ ممنون

سعید سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
20

درود بر شما
منابع معرفی شده در کنکور دکتری تخصصی معماری سراسری با توجه به آخذین تغییرات اعمال شده دسته بندی شده اند و سطح بندی معرفی شده براساس تجزیه و تحلیل سؤالات کنکور دکتری تخصصی معماری سراسری در 5 سال آخیر می باشد، بنابراین شما باید مطالعه خود را براساس سطح بندی ارائه شده آغاز کنید و این نکته را مدنظر داشته باشید که بیشترین تعداد سؤالات را با مطالعه صحیح منابع سطح 1 قادر به پاسخگویی خواهید بود.

محبوبه احمدزاده
|
پاسخ به این نظر
2

سلام استاد بزرگوار من فوق لیسانس معماری دارم قصد شرکت در کنکور دکتری تخصصی معماری سراسری دارم. برای زبان نمی دونم از کجا شروع کنم. ممنون میشم راهنمایی کنید

سعید سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
1

درود بر شما
در کنکور دکتری تخصصی معماری سراسری یکی از دروس مهم برای قبولی درس زبان عمومی میباشد. باید توجه داشته بلشید که در کنکور دکتری تخصصی معماری سراسری تمام سوالات زبان عمومی میباشد بنابراین باید از سطح زبان خوبی برخوردار باشید. در لینک معرفی شدهدر قسمت زبان عمومی دو سطح مطالعاتی معرفی شده اند بنابراین باید مطالعه شما بر اساس دسته بندی معرفی شده صورت گیرد. با توجه به زمان محدود شما تا کنکور دکتری تخصصی معماری سراسری شما باید زمان مطالعاتی بالایی را به این درس اختصاص دهید. شما می توانید برای دریافت منابع کنکور دکتری تخصصی معماری  اینجا کلیک کنید.

با سلام و تشکر برای پاسخگویی به سؤالات. استاد نحوه برنامه‌ریزی و مدت زمان مطالعه برای آزمون دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی چگونه باید باشد؟
سعید سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
53

درود بر شما
با توجه به شیوه طراحی سوالات آزمون دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی که بیشتر از کتب تخصصی معروف در هر درس و برخی از جزوات و مقالات مهم طرح می‌گردد و تأکید آن بر کلیات است (به عنوان مثال در دروس مبانی نظری و تاریخ بر سبک‌ها، ویژگی‌های هر دوره، بناهای شاخص و عناصر مهم معماری، و مباحث مهم هویتی تأکید می‌گردد) بنابراین مدت زمان لازم برای موفقیت در این آزمون می‌تواند به شکل زیر برای دانشجویان با سطوح مختلف پیش‌بینی شود:


بخش تئوری:
1) دانشجویان با پایه متوسط یا ضعیف در دروس تئوری معماری: 6-7 ماه مطالعه کتاب‌ها، جزوات و مقالات+ شرکت در کلاس‌های آمادگی برای کنکور دکتری معماری آزاد+ آزمون‌های آزمایشی
2) دانشجویان با پایه قوی در دروس تئوری معماری: 4 ماه مطالعه و مرور کتاب‌ها، جزوات و مقالات+ شرکت در کارگاه‌های یک روزه یا دو روزه مربوط به دروس  • یک توصیه به داوطلبانی که فرصت مطالعه کافی را با توجه به مشغله کاری ندارند این است که با توجه به تجربیات سال های گذشته شرکت در کلاس ها و یا حتی شرکت در کارگاه های دروس کمک بسیار زیادی به قبولی شما خواهد کرد.


بخش اسکیس:
1) دانشجویان متوسط و ضعیف: 3 ماه همزمان با برنامه تئوری+ شرکت در کلاس پرزانته و پرسپکتیو+ شرکت در کلاس اسکیس دکتری
2) دانشجویان قوی: 45 روز+ شرکت در چند کارگاه‌ اسکیس دکتری و آگاهی از سبک سوالات و داوری اسکیس دکتری آزاد  • توجه داشته باشید سبک آزمون اسکیس دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی کاملا متفاوت با آزمون اسکیس ارشناسی ارشد سرارسری و آزاد می باشد و نیاز به کلاس در این قسمت همراره وجود دارد.


بخش مصاحبه:
شرکت در کارگاه‌های مربوط به نحوه پروپوزال نویسی، آماده کردن رزومه و نکات مهم مصاحبه به تمام دانشجویان توصیه می‌گردد. 


 

سلام دکتر سعیدی پور. من امسال قصد شرکت در کنکور دکتری دانشگاه آزاد اسلامی را دارم و به دلایل شخصی نمی توانم غیر از دانشگاه های تهران را شرکت کنم. سوالم این هست که دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه‌های با تراز بالاتر (تهران) عموماً در کدام بخش موفق‌تر بودند؟
سعید سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
48

درود بر شما
نتایج مصاحبه با دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی نشان می‌دهد اکثر این افراد در دروس تئوری دارای عملکرد متوسط و خوب بوده‌اند (50-40 درصد) و به دلیل نمره اسکیس و مصاحبه بالاتر در دانشگاه‌های تهران پذیرفته شده‌اند. بنابراین با کسب رتبه‌ اولیه در محدوده 100-50 نیز می‌توان به قبولی در این دانشگاه‌ها امیدوار بود.

سلام و عرض ادب خدمت شما استاد گرامی من دانشجوی کارشناسی ارشد معماری واحد قزوین می باشم و میخوام در کنکور دکتری دانشگاه آزاد اسلامی امسال شرکت کنم یه سوال از شما داشتم سطح کیفی دانشگاه‌ آزاد در مقطع دکتری رشته معماری و اساتید آن و نیز میزان موفقیت در جنبه‌های پژوهشی چگونه است؟

سعید سعیدی پور
|
پاسخ به این نظر
15

درود بر شما


به طور کلی می‌توان گفت رشته معماری در برخی از واحدهای دانشگاه آزاد در مراکز استان‌ها از سابقه بسیار خوبی برخوردار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت واحدهایی همچون تهران مرکز، علوم و تحقیقات، تهران جنوب، قزوین، تبریز، اصفهان و غیره از نظر تربیت معماران حرفه‌ای و نیز سابقه آموزش و پژوهش معماری عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. علاوه بر این تعداد قابل توجهی از اعضای هیأت علمی و همکار این دانشگاه‌ها عموماً استاد تمام و یا دانشیار دانشگاه‌های سراسری (تهران، علم و صنعت، تربیت مدرس) و از معماران مشهور کشور می‌باشند. به عنوان نمونه از اساتید دوره دکتری معماری در سه دانشگاه تهران مرکز، قزوین و علوم و تحقیقات می‌توان به اساتید زیر اشاره کرد:
سیمون آیوازیان، هما ایرانی بهبهانی، داراب دیبا، محمد منصور فلامکی، علی اکبر صارمی، حسین سلطان‌زاده، وحید قبادیان، ایرج اعتصام، سید غلامرضا اسلامی، فرح حبیب، منصور سپهری مقدم، مصطفی مختاباد، محمدجواد مهدوی نژاد، آزاده شاهچراغی، مجید مفیدی شمیرانی، اصغر ساعد سمیعی، محمد جواد ثقفی و غیره.