مــــــــــا را حمایت کنید در گوگـل +
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی

نمونه کارنامه های کنکور دکتری معماری

رتبه 1

نمره به درصد

نام درس

50

زبان انگلیسی

40

استعداد تحصیلی

65

مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد


رتبه 12

نمره به درصد

نام درس

40

زبان انگلیسی

42

استعداد تحصیلی

43

مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشدرتبه 23

نمره به درصد

نام درس

51

زبان انگلیسی

34

استعداد تحصیلی

41

مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد


رتبه 32

نمره به درصد

نام درس

24

زبان انگلیسی

31

استعداد تحصیلی

52

مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد


رتبه 50

نمره به درصد

نام درس

30

زبان انگلیسی

24

استعداد تحصیلی

46

مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد