مــــــــــا را حمایت کنید در گوگـل +
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی

دانشگاه های پذیرنده کنکور سراسری

کارشناسی ناپیوسته علمی- کاربردی معماری

دوره

کد رشته محل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش  نیمسال

جنس پذیرش

توضیحات

 

اول

دوم

زن

مرد


روزانه

2304

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بجنورد (دارالفنون)

15

-

-

مرد


روزانه

2305

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بجنورد (دارالفنون)

-

15

-

مرد


روزانه

2306

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران کاشان

-

30

-

مرد


روزانه

2307

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان

36

-

زن

-


روزانه

2308

آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 مشهد (شهید محمد منتظری)

30

-

-

مرد


روزانه

2309

آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 یزد (شهید صدوقی)

15

-

-

مرد


روزانه

2310

آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 یزد (شهید صدوقی)

-

15

-

مرد


روزانه

2311

دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران (دکتر شریعتی)

30

-

زن

-


روزانه

2312

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- تهران

-

15

زن

مرد

ویژه فرهنگیان شاغل رسمی و یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش بومی استان تهران

روزانه

2313

مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی- وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

20

-

زن

مرد


شبانه

2314

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بجنورد (دارالفنون)

15

-

-

مرد


شبانه

2315

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بجنورد (دارالفنون)

-

15

-

مرد


شبانه

2316

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان

-

36

زن

-


شبانه

2317

آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 مشهد (شهید محمد منتظری)

-

30

-

مرد


شبانه

2318

آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 یزد (شهید صدوقی)

15

-

-

مرد


شبانه

2319

آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 یزد (شهید صدوقی)

-

15

-

مرد


شبانه

2320

دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران (دکتر شریعتی)

-

30

زن

-


شبانه

2321

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- تهران

-

5

زن

مرد


غیرانتفاعی

2322

دانشگاه غیرانتفاعی شمال- آمل

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2323

مؤسسه غیرانتفاعی آبا- آبیک

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2324

مؤسسه غیرانتفاعی آبادانی و توسعه روستاها- همدان

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2325

مؤسسه غیرانتفاعی آپادانا- شیراز

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2326

مؤسسه غیرانتفاعی آمل- آمل

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2327

مؤسسه غیرانتفاعی آیندگان- تنکابن

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2328

مؤسسه غیرانتفاعی اترک- قوچان

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2329

مؤسسه غیرانتفاعی احرار- رشت

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2330

مؤسسه غیرانتفاعی ارم- شیراز

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2331

مؤسسه غیرانتفاعی استرآباد- گرگان

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2332

مؤسسه غیرانتفاعی اسرار- مشهد

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2333

مؤسسه غیرانتفاعی اشراق- بجنورد

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2334

مؤسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی- کرمان

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2335

مؤسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری- مشهد

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2336

مؤسسه غیرانتفاعی  امام جوا د (ع)- یزد

60

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2337

مؤسسه غیرانتفاعی  امین- فولاد شهر اصفهان

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2338

مؤسسه غیرانتفاعی ایوانکی- ایوانکی

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2339

مؤسسه غیرانتفاعی  بعثت- کرمان

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2340

مؤسسه غیرانتفاعی  بینالود- مشهد

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2341

مؤسسه غیرانتفاعی  بیهق- سبزوار

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2342

مؤسسه غیرانتفاعی  پرتو- زاهدان

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2343

مؤسسه غیرانتفاعی  پردیسان- فریدونکنار

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2344

مؤسسه غیرانتفاعی  پیام گلپایگان- گلپایگان

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2345

مؤسسه غیرانتفاعی  تایران- مشهد

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2346

مؤسسه غیرانتفاعی  تابناک- لامرد

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2347

مؤسسه غیرانتفاعی  تاکستان- تاکستان قزوین

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2348

مؤسسه غیرانتفاعی  توحید- گلوگاه مازندران

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2349

مؤسسه غیرانتفاعی  توس- مشهد

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2350

مؤسسه غیرانتفاعی  جابرابن حیان- رشت

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2351

مؤسسه غیرانتفاعی  جهاد دانشگاهی- واحد رشت

60

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2352

مؤسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی استان یزد

80

-

زن

مرد

محل تحصیل اردکان یزد

غیرانتفاعی

2353

مؤسسه غیرانتفاعی  جهاد دانشگاهی خوزستان

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2354

مؤسسه غیرانتفاعی  جهاد دانشگاهی کرمانشاه

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2355

مؤسسه غیرانتفاعی  حافظ- شیراز

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2356

مؤسسه غیرانتفاعی  خاوران- مشهد

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2357

مؤسسه غیرانتفاعی  خزر- محمودآباد

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2358

مؤسسه غیرانتفاعی  خیام- مشهد

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2359

مؤسسه غیرانتفاعی  دارالفنون- قزوین

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2360

مؤسسه غیرانتفاعی  دانش پژوهان- اصفهان

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2361

مؤسسه غیرانتفاعی  دیلمان- لاهیجان

60

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2362

مؤسسه غیرانتفاعی  رسام- کرج

80

-

زن

-


غیرانتفاعی

2363

مؤسسه غیرانتفاعی  رشد دانش- سمنان

-

80

زن

مرد


غیرانتفاعی

2364

مؤسسه غیرانتفاعی  رشدیه- تبریز

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2365

مؤسسه غیرانتفاعی  روزبه- زنجان

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2366

مؤسسه غیرانتفاعی  روزبهان- ساری

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2367

مؤسسه غیرانتفاعی  ساریان- ساری

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2368

مؤسسه غیرانتفاعی  سبلان- اردبیل

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2369

مؤسسه غیرانتفاعی  سپهر- اصفهان

60

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2370

مؤسسه غیرانتفاعی  سراج- تبریز

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2371

مؤسسه غیرانتفاعی  سناباد- چناران

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2372

مؤسسه غیرانتفاعی  سوره- تهران

80

-

زن

مرد

پذیرش با شرایط خاص- شرایط و ضوابط در انتهای همین د فترچه

غیرانتفاعی

2373

مؤسسه غیرانتفاعی  شاندیز- مشهد

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2374

مؤسسه غیرانتفاعی شفق- تنکابن

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2375

مؤسسه غیرانتفاعی  شهاب دانش- قم

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2376

مؤسسه غیرانتفاعی  شهید اشرفی اصفهانی- اصفهان

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2377

مؤسسه غیرانتفاعی  صائب- ابهر

75

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2378

مؤسسه غیرانتفاعی  صالحان- قائمشهر

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2379

مؤسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم- قائمشهر

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2380

مؤسسه غیرانتفاعی  صنعتی مازندران- بابل

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2381

مؤسسه غیرانتفاعی  طبری- بابل

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2382

مؤسسه غیرانتفاعی  عرفان- کرمان

60

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2383

مؤسسه غیرانتفاعی  علاء الدوله سمنانی- گرمسار

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2384

مؤسسه غیرانتفاعی  علامه بحرالعلوم- بروجرد

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2385

مؤسسه غیرانتفاعی  علامه جعفری- رفسنجان

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2386

مؤسسه غیرانتفاعی  علامه حلی- چالوس

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2387

مؤسسه غیرانتفاعی  علامه دهخدا- قزوین

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2388

مؤسسه غیرانتفاعی  علامه طبرسی- قائمشهر

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2389

مؤسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره)- نور

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2390

مؤسسه غیرانتفاعی  علم گستران مهاجران/ اراک/ شهرک مهاجران

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2391

مؤسسه غیرانتفاعی علوم و توسعه آریا- گرمسار  

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2392

مؤسسه غیرانتفاعی  غزالی- قزوین

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2393

مؤسسه غیرانتفاعی  فخررازی- ساوه

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2394

مؤسسه غیرانتفاعی  کادوس- رشت

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2395

مؤسسه غیرانتفاعی  کاوش- محمودآباد

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2396

مؤسسه غیرانتفاعی  کسری- رامسر

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2397

مؤسسه غیرانتفاعی  کمال الملک- نوشهر

60

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2398

مؤسسه غیرانتفاعی  کوثر- قزوین

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2399

مؤسسه غیرانتفاعی  گلستان- گرگان

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2400

مؤسسه غیرانتفاعی  گنجینه هنر- کرمانشاه

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2401

مؤسسه غیرانتفاعی  لامعی گرگانی- گرگان

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2402

مؤسسه غیرانتفاعی لیان- بوشهر

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2403

مؤسسه غیرانتفاعی  مارلیک- بوشهر

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2404

مؤسسه غیرانتفاعی  مازیار- رویان- نور

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2405

مؤسسه غیرانتفاعی  معراج- سلماس

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2406

مؤسسه غیرانتفاعی  مهر- اراک

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2407

مؤسسه غیرانتفاعی  مولانا- آبیک قزوین

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2408

مؤسسه غیرانتفاعی  میثاق- رفسنجان

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2409

مؤسسه غیرانتفاعی  میرداماد- گرگان

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2410

مؤسسه غیرانتفاعی  میرعماد- قزوین

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2411

مؤسسه غیرانتفاعی  نبی اکرم (ص)- تبریز

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2412

مؤسسه غیرانتفاعی  نجف آباد- نجف آباد اصفهان

80

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2413

مؤسسه غیرانتفاعی  نیما- محمود آباد

60

-

زن

مرد


غیرانتفاعی

2414

مؤسسه غیرانتفاعی  هنر- شیراز

80

-

زن

مرد