مــــــــــا را حمایت کنید در گوگـل +
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی

منابع آزمون سازمان نظام مهندسی ساختمان

 رشته معماري(طراحي)

 • مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1392)
 • مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1392)
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1392)
 • مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(1392)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)
 • مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (1390 )
 • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (1389)
 • مبحث بيستم ( علائم و تابلوها) (1384)
 • مبحث بيست و يكم ( پدافند غير عامل) (1391)
 • مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري
 • مباني طراحي معماري *
 • جزئيات اجرائي ساختمان *
 • ضوابط بلند مرتبه سازي *
• ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين *

جزوه های کلاسی  آکادمی تخصصی معماری .

 

رشته معماري(نظارت)

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1390)
 • مبحث دوم (نظامات اداري)(1384)
 • مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1392)
 • مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1392)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1392)
 • مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( 1392)
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1392)
 • مبحث نهم( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه)(1392)
 • مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي )- (1392)
 • مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(1392)
 • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1392)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)
 • مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( 1389)
 • مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (1390 )
 • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (1389)
 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (1384)
 • مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (1391)
 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (1392)
 • راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي (1392)
 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)(1390)
 • گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان
 • روشها و مسائل اجرايي*
 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*
 • مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان)
• راهنماي مبحث شانزدهم(تاسيسات بهداشتي) (1392)

جزوه های کلاسی  آکادمی تخصصی معماری .

 

 رشته معماري(اجرا)

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن(1390)
 • مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)
 • مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1392)
 • مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1392)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1392)
 • مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( 1392)
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1392)
 • مبحث نهم( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه)(1392)
 • مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي )- (1392)
 • مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(1392)
 • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1392)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)
 • مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( 1389)
 • مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (1390 )
 • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (1389)
 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (1384)
 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (1392)
 • راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي(1392)
 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)(1390)
 • گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان
 • روشها و مسائل اجرايي*
 • مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان)
 • نظام فني و اجرائي کشور
 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري*
 • قوانين صنعت بيمه و ماليات*
 • مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*
 • قانون كار*
 • ماشين آلات ساختماني*
• دستورالعمل گودبرداري(1391)

جزوه های کلاسی  آکادمی تخصصی معماری .