مــــــــــا را حمایت کنید در گوگـل +
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی

مراحل اقدام به پذیرش

✓ انتخاب کشور ، شهر و دانشگاه ها
✓ تماس با اساتید دانشگاه ها
✓ ترجمه مدارک تحصیلی و سایر مدارک
✓ (Application Form)
✓ (Application Fee)
✓ ارسال