مــــــــــا را حمایت کنید در گوگـل +
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی

ضرایب و مواد آزمون در کنکور

مواد آزمون و ضرايب آنها در آزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسته معماري

درس

مواد امتحانی

ضرايب در دانشگاه سراسري

ضرايب در دانشگاه آزاد

ضرايب در دانشگاه علمي كاربردي

دروس عمومي

زبان و ادبيات فارسي

1

1

1

فرهنگ و معارف اسلامي

زبان خارجه

دروس تخصصي

ریاضی و هندسه

3

3

3

فن ساختمان

ايستايي

2

2

10

عناصر و جزئيات ساختمان

شناخت مواد و مصالح

متره و برآورد

تنظيم شرايط محيطي و تاسیسات

ترسيمات فني و هندسه ترسیمی

مباني نظري و تئوري معماري

مباني نظري معماري

2

2

10

تاريخ معماري

پرسپكتيو